المولی حسينعلي بشروی
مولا حسینعلی بن حاج محمد بشرویی برادر ملا عبدالله تونی بشروی است که همچون دو برادر دانشمند خویش از دانش سرشاری برخوردار بوده است و به احتمال قوی در بشرویه می زیسته است.