حاج محمدبن مولانا علی ارسکی از خوشنویسان و علمای سده یازدهم هجری و اصل و نسب ارسکی (23کیلومتری جنوب غربی بشرویه) بوده است که پس از استفاده از محضر پدر عالمش عازم مشهد مقدس شده و همانجا سکونت اختیار نموده است.
 
کتاب مثلث قطرب که در کتابخانه حوزه علمیه نگهداری می شود، توسط علی بن احمد بن قطرب تالیف و به خط خوش ایشان نوشته شده است.