آب‌انبار میان‌ده در خیابان حسینیه ومحله میانده درمقابل مسجدجامع قدیم شهربشرویه قراردارد.بربالای ایوان‌ ورودی آب انبار میانده درقسمت سمت چپ بر روی سنگ سیاهرنگی پس ازصلوات بر ائمه وذکر نام بانی آب انبار تاریخ ساخت سازه را ‌976 ذکر نموده است که مطابق با اوایل دوره ی صفویه سلطنت شاه‌‌طهماسب صفوی می باشد.

آب‌انبار میان‌ده در خیابان حسینیه ومحله میانده درمقابل مسجدجامع قدیم شهربشرویه قراردارد.بربالای ایوان‌ ورودی آب انبار میانده درقسمت سمت چپ بر روی سنگ سیاهرنگی پس ازصلوات بر ائمه وذکر نام بانی آب انبار تاریخ ساخت سازه را ‌976 ذکر نموده است که مطابق با اوایل دوره ی صفویه سلطنت شاه‌‌طهماسب صفوی می باشد.

آب انبار شامل چهار قسمت سردر، ایوان ورودی،مخزن وپاشیر ‌وباد گیر است.
سردر وایوان ورودی درشمال غربی بناواقع شده،ارتفاع ایوان 5متر است وبا طاقی جناغی پوشیده شده است. درگوشه سمت چپ بالای ایوان کتیبه‌ای نصب شده‌که بر تاریخ ساخت وبانی آن دلالت دارد.درانتهای ایوان ورودی حوضی دیده‌می شودوبالای این بخش تزئینات آجرکاری زیبایی به صورت برجسته ولوزی به کار رفته است.مخزن آب انبار دایره‌ای به قطر 4متراست وضخامت‌دیواره‌ی آن 90 سانتیمتر است که با سروج پوشیده‌شده.درجنوب شرقی مخزن مقابل ایوان ورودی بادگیری جهت خنک کردن آب ساخته شده است.
ورودی پاشیر آب انبار دربخش جنوبی مخزن واقع شده که پس ازگذشتن از16 پله نزولی به فضای مربع شکل پاشیرخواهیم رسید. مصالح به کاررفته در این سازه عباتند از آجر،کاهگل ،ساروج وملات شن وگچ