در سمت غرب بشرویه ودرمسیر قنات این شهر پنچ آسیاب قرار دارد این آسیاب ها براساس فاصله شان ازشهر بشرویه به آسیاب اول تاپنچم مشهورند.

در سمت غرب بشرویه ودرمسیر قنات این شهر پنچ آسیاب قرار دارد این آسیاب ها براساس فاصله شان ازشهر بشرویه به آسیاب اول تاپنچم مشهورند.

هیچ کتیبه ومدرک مستندی مبنی برتاریخ ساخت این آسیاب ها دردست نیست.اماباعنایت به شواهد وقراین و وقف نامه های موجود این آسیابهادارای قدمتی چهارصدساله‌اند وبه زعمی آسیاب پنجم ازهمه قدیمی تر وآسیاب اول ازهمه جدیدتر می‌باشد. این آسیاب ها که درمسیر قنات بشرویه به فاصله‌ی یک کیلومترازیکدیگر درجانب غرب شهربشرویه قراردارندودرحال حاضرسه باب ازآنها متروک وازکارافتاده‌اند وتنها‌آسیب های شماره 3و4به‌کارمشغولند.معماری وشکل سازه این آسیاب ها مشابه هم‌اند. وازمخزن آب (تنوره آسیاب) وفضایی صلیبی شکل تشکیل شده اند. تنوره آسیاب استوانه ای به قطر 5/2 متر وارتفاع6 متر است که 5/1 مترش بالای زمین های اطراف وبقیه آن داخل وپایین آن زمین قرارگرفته است.دربخش غربی مخزن شاخه‌ای از آب قنات بوسیله کانالی به داخل مخزن هدایت می شود وپس از انباشته شدن در مخزن باشدت وفشار به بخش زیرین آسیاب هدایت می‌شود وپره‌های چرخ چوبی آسیاب را به حرکت در می‌آورد. چرخ با هرمی به سنگ رویین وصل شده و باعث چرخش سنگ می‌گردد. با چرخش سنگ گندم کم‌کم به درون سنگ رویین منتقل می‌شود و پس از آرد شدن به کناره های سنگ منتقل می‌گردد.ورودی آسیاب درقسمت شرقی بنا ودر عمق 4متری از سطح زمین‌های اطراف واقع شده است.
مصالح به کاررفته دربنا آجر های مربع شکل، لاشه سنگ،قلوه سنگ وملات شن وگچ وآهک می باشد.