حسینیه‌ی میان ده ( حسینیه‌ی حاج علی اشرف ) از اماکن مقدسی که در میان ده بشرویه ساخته شده ، حسینیه ایست که مدور بنا گردیده و دارای دو ایوان و به صورت قرینه و به سبک معماری هندی ساخته اند .

حسینیه‌ی میان ده ( حسینیه‌ی حاج علی اشرف ) از اماکن مقدسی که در میان ده بشرویه ساخته شده ، حسینیه ایست که مدور بنا گردیده و دارای دو ایوان و به صورت قرینه و به سبک معماری هندی ساخته اند . مرتفع و شمالی – جنوبی می باشد و دور تا دور آن ایوان های کوچکی ساخته شده است . این ساختمان دو طبقه می باشد . طبقه ی پایین مختص مردان و طبقه ی بالا ویژه ی بانوان است . سازنده ی این شخصی به نام حاج علی اشرف از اهالی ده خانیک واقع در غرب بشرویه می باشد و زمان احداث آن ، اگر شواهد صحیح باشد دوران حکومت افشاریه در خراسان بوده است .