حمام فاضلخانی در کوچه ملاعبدا...تونی4 درشهربشرویه واقع شده است.فاضلخان تونی یکی از فضلای دوره صفویه می‌باشد که درشهر تون وشهرهای اطراف بناهای عام المنفعه‌ای برپانموده است.

حمام فاضلخانی در کوچه ملاعبدا...تونی4 درشهربشرویه واقع شده است.فاضلخان تونی یکی از فضلای دوره صفویه می‌باشد که درشهر تون وشهرهای اطراف بناهای عام المنفعه‌ای برپانموده است.
ورودی حمام درمیانه ضلع جنوب غربی عمارت بناشده ودارای سردری به‌ارتفاع‌ 4متر است. پس از ورودی دالانی کم عرض باشیبی خفیف وجود دارد که به فضای بینه منتهی می گردد. بینه فضایی چلیپایی شکل دارد که شامل فضایی مربع شکل مرکزی برچهار فضای ایوان مانند درچهار ضلع آن می باشد بینه حمام درقسمت مربع مرکزی باگنبدی کوتاه که توسط چهار فیلگوش کوچک وروی قاعده هشت ضلعی اجرا شده مسقف گردیده وفضاهای ایوان مانند به وسیله طاق هایی با قوس هلالی پوشیده شده اند درضلع جنوبی ایوان بینه دو درگاهی موجود است که به اتاقکی مستطیل شکل که محل تعویض لباس می باشد منتهی میشود.روشنایی حمام از طریق دو نورگیر در وسط گنبد ودرمیان ایوان غربی تأمین می‌شود.ورودی میاندر مقابل ورودی بینه قرار دارد که با سطحی شیب دار به فضای گرم خانه متصل می شود.درانتهای میاندراتاقکی قراردارد که اکنون سرویس بهداشتی شده است.درانتهای میاندر ورودی گرمخانه واقع شده،گرمخانه فضایی ا‌ست هشت ضلعی با چهار ضلع کوچک و چهار ضلع بزرگ و بوسیله‌ی گنبدی مسقف گشته است.در اضلاع بزرگ8ضلعی ایوانهایی وجود دارد که بوسیله طاق‌هایی با قوس هلالی پوشیده شده‌اند.خزینه حمام در ایوان شرقی واقع شده و در اضلاع کوچک8 ضلعی:گرمخانه،نظافت‌خانه و اتاق سکودار قراردارد. نورحمام،فاضلخانی بوسیله سه نورگیر در وسط گنبد و در ایوان ضلع شرقی تامین می‌شود.و سرانجام پشت ایوان شرقی حمام گلخن قرار گرفته است.سطح داخلی حمام در همه فضاها با لایه‌ای از ساروج پوشیده شده است.