مهندس بلالی شهردار بشرویه به نمایندگی از شهرداران استان به عنوان عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری ها و دهیاری های استان از سوی معاونت محترم استانداری خراسان جنوبی منصوب گردید.