افتخار به گذشته، امید به آینده

وعده ما همه با هم در راهپیمایی استکبار ستیزی یوم الله 13 آبان 

ساعت 9:30 - میدان امام خمینی(ره)