دکتر ولی تیموری معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور و رئیس محترم ستاد تسهیلات خدمات سفر کشور و مهندس رمضانی مدیرکل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان و هیئت همراه طی سفر از شهرستان بشرویه از ایستگاه راهنمایی و ارائه خدمات مسافرین نوروزی شهرداری بشرویه مستقر در پارک گلستان بازدید کرد.

رئیس ستاد تسهیلات خدمات کشور دراین بازدید با تقدیر از خدماتی که شهرداری بشرویه برای استقبال از مسافرین نوروزی و معرفی شهر تاریخی بشرویه انجام داده است یکی از مزیت های شهرهای کوچک که تمامی دستگاه برای ارائه خدمات به هم وطنان بسیج می شوند و بدون هیچ چشم داشتی ارائه خدمات می نمایند.